Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi”

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 22 lipca 2015 r. pismem znak: WOOŚ.4210.6.2015.MG. 12 zobowiązano Inwestora do uzupełnienia przedłożonej karty przedsięwzięcia. Termin uzupełnienia został wyznaczony na dzień 30 września 2015 r.

Po przedłożeniu uzupełnień, zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

 

  Obwieszczenie.pdf

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content