Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Historia

Początki wodociągów łańcuckich sięgają połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Na polach Woli Małej powstają pierwsze studnie kopane wraz ze stacją pomp. Budowana jest magistrala doprowadzająca wodę do miasta oraz zbiorniki wyrównawcze. Zawiązują się struktury zakładu jako jednostki Miejskiej Rady Narodowej. W kolejnych latach rozwój sieci wodociągowej wymusza rozbudowę stacji pomp. Czerpana woda poddawana jest procesowi uzdatniania.

Na początku lat sześćdziesiątych na terenie miasta gospodarka komunalna działa jako kilka odrębnych jednostek.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (od 1957 roku) w skład, którego wchodzi kilka działalności, w tym wodociągi i kanalizacja oraz Zakład Remontowo Budowlany (od 1961 roku).

W wyniku uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łańcucie Nr. XXXIII/148/64 z dnia 22 października 1964r. utworzone zostaje w Łańcucie – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Przedsiębiorstwo to powstaje na bazie istniejących do tej pory Zakładu Gospodarki Komunalnej, oraz działającego przy nim Zakładu Remontowo-Budowlanego. Z dniem 01 stycznia 1965r. Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność obejmującą wykonywanie zadań i świadczenie usług w zakresie gospodarki Komunalnej dla mieszkańców, zakładów i instytucji zasadniczo na obszarze administracyjnym miasta Łańcuta. W związku z tym Przedsiębiorstwo przejmuje od swoich poprzedników następujące zadania i spełniające je wewnętrzne jednostki organizacyjne, a to:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Łaźnia Miejska
Zakład Oczyszczania Miasta
Rzeźnia Miejska
Targowisko Miejskie
Parkingi pojazdów mechanicznych
Miejski Zakład Pogrzebowy
Zakład Remontowo-Budowlany
Zakład Zieleni Miejskiej

Siedzibą przedsiębiorstwa jest budynek przy placu Sobieskiego 18 gdzie ulokowano całe Kierownictwo przedsiębiorstwa, oraz poszczególne komórki organizacyjne zarządu i niektórych zakładów.
Bazą – zapleczem jest tzw. „plac przy ulicy Mickiewicza” (naprzeciw Liceum) gdzie znajdują się: magazyn, kuźnia, stajnie, garaże, pomieszczenia dla załogi sieciowej wod. kan., załogi ZOM itp. Przedsiębiorstwo eksploatuje rzeźnię, która znajduje się przy ulicy 29 Listopada (obok Browaru) oraz Targowisko Miejskie znajdujące się w tzw. Parku angielskim przy ul. Kościuszki. Miejski Zakład Pogrzebowy ma swe pomieszczenia w budynku przy ulicy Rzeźniczej, a parking miejski znajduje się w Rynku.
Zakład Zieleni dysponuje jedną małą szklarnią znajdującą się obok gospodarstwa ogrodniczego dzierżawionego przez Pana Junga znajdującego się przy ulicy Sokoła na zapleczu Liceum. Przedsiębiorstwo z chwilą powstania zatrudniało 151 pracowników.

Po włączeniu w struktury MPGK Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pełna nazwa firmy brzmi – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Od roku 1976 do 1981 zakresem działalności przedsiębiorstwa objęte są także miasta Błażowa i Tyczyn. (Oddział w Błażowej).
W ramach MPGKiM kolejno zawiązują się zakłady Dróg Miejskich, Gospodarstwo Samochodowo-Sprzętowe, Energetyki Cieplnej, Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Na połowę lat 80-tych przypada szczyt rozwoju przedsiębiorstwa. Okresowo firma zatrudnia ponad pięciuset pracowników. 

Przypadające na początek lat dziewięćdziesiątych zmiany polityczno-ekonomiczne nie pozostają bez wpływu na struktury przedsiębiorstwa. Z przyczyn określanych jako „ekonomiczne” ograniczane i likwidowane są prowadzone działalności. W roku 1997 załoga liczy 175 pracowników. W tym też roku zapada decyzja władz miasta o likwidacji MPGKiM w Łańcucie.
Na bazie likwidowanego przedsiębiorstwa powstają cztery nowe zakłady budżetowe:
– Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych,
– Miejski Zakład Energetyki Cieplnej,
– Miejski Zakład Usług Komunalnych,
– Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Do roku 2000 działa MZEC, następnie zostaje zlikwidowany, a działalność przejmuje „Ciepłownia Łańcut”.
Na koniec roku 2006 zlikwidowany zostaje MZBM jako zakład budżetowy, a po przekształceniu działalność rozpoczyna nowa jednostka struktur Urzędu Miasta pod nazwą Miejski Zarząd Budynków.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie od powstania w 1998 roku prowadzi statutową działalność: uzdatnianie, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Zakład eksploatuje dość leciwą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla poprawy jakości wody oraz dostosowania urządzeń do odpowiednich standardów w sierpniu 2001 podjęto decyzję o przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Woli Małej. Zainstalowano nowe urządzenia, proces uzdatniania i przesyłu wody zautomatyzowano. Stacja uzyskała inne „oblicze”.

Nasze prace to usuwanie licznych awarii obu sieci, to dbanie, by dostawa wody odbiór ścieków trwały nieprzerwanie. Jesteśmy zakładem wykonującym pracę w ruchu ciągłym.

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/336/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 7 lipca 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/250/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r. dotyczącej likwidacji  w celu przekształcenia budżetowych zakładów Gminy Miasta Łańcut : Miejskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji, Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Uchwały Nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zawiązania z dniem 01.01.2011r. przez Miasto Łańcut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.”

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków – Istniejąca od 01 czerwca 1996r. oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego z technologią osadu czynnego oraz zintegrowanym procesem usuwania związków azotu i fosforu. W celu dostosowania oczyszczania ścieków do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz unowocześnienia procesu i dostosowania gospodarki osadowej do współpracy z instalacjami utylizacji osadów ściekowych należało istniejące obiekty zmodernizować i wybudować nowe. 
Dotyczy to linii ściekowej i osadowej wraz z odzyskiwaniem biogazu na potrzeby technologiczne, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej wykonano  w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Inwestycję realizowano od 01.04.2013r. do 30.09.2014r. i terminie obiekt oddano do eksploatacji.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content