Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20I3 r., poz. 1235 z późn, zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, tj. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.) ul. R. Traugutta 20, 37-I00 Łańcut
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚROOOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
W dniu 2 lipca 2015 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drugiej nitki
magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina
Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut gmina Łańcut wraz
z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi”.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. kartę informacyjną o projektowanym
przedsięwzięciu wraz z złącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w pokoju nr 44, w godzinach pracy Urzędu.

 

  Obwieszczenie

 

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content