Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Cel i zakres Projektu

 


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Cel Projektu

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Celem bezpośrednim projektu jest wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji Łańcut w oczyszczalnie ścieków spełniającą warunki wymogów dyrektywy 91/271/EWG.

Realizacja celu bezpośredniego przyczyni się do realizacji celu głównego I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jakim jest Przyczynienie się do wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Zakres Projektu

Zakres rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie obejmuje realizację nowych obiektów oraz modernizację obiektów istniejących celem wyeliminowania niedoborów technicznych oraz dostosowania gospodarki osadowej do współpracy z instalacjami utylizacji osadów ściekowych.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i biogazowej obejmuje:

• usprawnienie węzła mechanicznego oczyszczania ścieków, w tym budowę osadnika wstępnego i pompowni cyrkulacji osadu wstępnego;

• budowę trzeciego ciągu ściekowego składającego się z reaktora biologicznego i dwóch osadników wtórnych;

• budowę instalacji termicznej dezintegracji i higienizacji osadów;

• budowę komory fermentacyjnej;

• budowę stacji wstępnego i końcowego odwadniania osadów;

• budowę instalacji oczyszczania i magazynowania biogazu oraz węzła spalania biogazu w  kogeneratorze;

• budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych;

• rozbudowę istniejącego budynku administracyjno-laboratoryjnego.

Roboty obejmują również roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonaniem placów, chodników i dróg wewnętrznych.

Zakres obejmuje również rozruch technologiczny oczyszczalni oraz niezbędne ekspertyzy techniczne, dokumentację powykonawczą oraz wszelką obsługę techniczną.

 

Harmonogram prac

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni będzie realizowana według szczegółowego harmonogramu. Harmonogram ten jest oparty na założeniu, że w czasie modernizacji i rozbudowy musi być zachowana ciągłość oczyszczania ścieków.

Uwzględniając powyższe wymogi ustalono następującą kolejność realizacji budowy:

I Faza realizacji:

• Roboty przygotowawcze.

• Przejęcie i prowizoryczne ogrodzenie nowego terenu. Docelowe ogrodzenie będzie możliwe po uzyskaniu ziemi z wykopów pod nowe obiekty.

• Budowa nowych obiektów z pełnym wyposażeniem.

W czasie budowy czynna jest w pełnym zakresie istniejąca oczyszczalnia. Zrealizowanie nowych obiektów w pełnym zakresie branżowym pozwala na ich włączenie do eksploatacji.

II Faza

• Modernizacja istniejących obiektów.

III Faza

• Wykonanie pełnych obiektów sieciowych warunkujących uruchomienie oczyszczalni, jako całości.

• Wykonanie elementów zagospodarowania terenu.

• Przekazanie oczyszczalni do kompleksowego rozruchu technologicznego.

Czas realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie: 01 kwietnia 2013r.

Zakończenie: 30 września 2014r.

Inwestor:
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie.

Wykonawca:
INSTAL Kraków S.A.

Projekt:
BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o.

Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łańcucie

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content