Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Skąd czerpiemy wodę

Obiekt „Stacja Uzdatniania Wody” (SUW) położony jest we wsi Wola Mała.
Zajmuje powierzchnię 4,0 ha, z czego teren stacji obejmuje obszar ok. 1,85 ha,
a pozostałą część zajmuje ujęcie.

Wodociąg komunalny miasta Łańcuta korzysta z trzech źródeł czwartorzędowych wód podziemnych ujmowanych w odrębnych rejonach Woli Małej.
Pierwsze ujęcie powstało w latach pięćdziesiątych wraz ze stacją uzdatniania wody jako ujęcie lewarowe z 6 studni kopanych.
W latach późniejszych, ze względu na wzrost zapotrzebowania wykonano ujęcie „Wisłok” składające się z 12 studni wierconych usytuowanych wzdłuż linii brzegowej rzeki Wisłok, której wody poprzez infiltrację zasilają studnie ujęciowe. Obecnie ze względu na spadek wydajności cześć studni zlikwidowano, część przewidziano do likwidacji. W roku 2001 dokonano odwiertu dwóch nowych studni „Nad Wisłokiem” w Czarnej.
Trzecie źródło wody dla potrzeb wodociągu stanowi ujęcie „Dąbrówki” składające się 6 studni. Obecnie eksploatuje się głównie ujęcie „Dąbrówki” – 6 studni. Ujęcie lewarowe eksploatowane jest sporadycznie jako uzupełniające w okresach wzmożonych rozbiorów wody z sieci.

Proces uzdatniania wody opisując w skrócie przebiegał następująco:
Uzdatniania wody odbywało się w układzie dwustopniowego pompowania wody surowej z trzech grup studni ujściowych przesyłanych do pomieszczenia aeracji, gdzie za pomocą dysz zostawała napowietrzona i odpływała do zbiornika reakcji znajdującego się pod deszczownią. Stąd grawitacyjnie przepływała na filtry pospieszne otwarte, gdzie po oczyszczeniu magazynowana była w zbiorniku podfiltrowym wody czystej o pojemności 200m3. Ze zbiornika czerpana była pompami 11° i tłoczona do sieci miejskiej.

Na dzisiejsze czasy technologicznie obiekt był mocno przestarzały, co zadecydowało o konieczności jego remontu, przebudowy i dostosowania go do wymaganych standardów.
W sierpniu 2001 roku podjęto decyzję o przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody.
Inwestorem bezpośrednim był Urząd Miejski w Łańcucie 90% środków pozyskano z funduszy strukturalnych.

Koncepcja rozbudowy stacji uzdatniania wody dla miasta Łańcuta opracowana została przez firmę Funam.
Ze względu na znaczne rozbieżności w składzie fizykochemicznym wody surowej z poszczególnych źródeł przyjęto dwa ciągi technologiczne dostosowane do jakości wody z tych źródeł.
Dla wody o dużym zanieczyszczeniu z ujęcia „Nad Wisłokiem” i „Lewarowe” przyjęto następujący schemat technologiczny uzdatniania:
• napowietrzanie otwarte na wieżach ociekowych
• przetrzymanie napowietrzonej wody w zbiorniku reakcji,
• korekta pH,
• ewentualna koagulacja,
• dwustopniowa filtracja w filtrach otwartych ze złożem warstwowym piaskowo-katalityczne /braunsztyn/
• dezynfekcja.

Dla wody o dobrej jakości pochodzącej z ujęcia „Dąbrówki” przyjęto schemat technologiczny uzdatniania o zakresie ograniczonym do otwartego napowietrzania i jednostopniowej filtracji na złożu katalitycznym wspólnej z wodami z ujęcia „Wisłok” i Lewarowe” podczyszczonymi na 1° filtracji, a następnie wspólny dla obu schematów proces:
• dezynfekcja wody za pomocą podchlorynu sodowego dozowanego zestawem ProMinent do rurociągu po filtrach,
• retencjonowanie wody czystej w istniejącym /po remoncie/ zbiorniku wyrównawczym, pod-filtrowym,
• przesył wody do sieci za pomocą zestawu pompowego III0,

Opis pracy wodociągu.

Woda ujmowana ze studni zbiorczej ujęcia lewarowego pompą pionową oraz pompami głębinowymi z ujęć „Nad Wisłokiem” i „Dąbrówki” tłoczona jest do pomieszczenia desorberów gdzie poddawana jest napowietrzeniu otwartemu na wieżach stripingowych /desorberach/ celem odgazowania wody surowej oraz utlenienia związków żelaza i manganu do postaci strącalnej.
Napowietrzanie prowadzone jest odrębnie dla wody z ujęcia lewarowego i „Nad Wisłokiem” oraz odrębnie dla wody z ujęcia „Dąbrówki”. Napowietrzona woda odpływa do zbiorników reakcji zlokalizowanych pod pomieszczeniem napowietrzania.
Napowietrzona woda z ujęcia „Nad Wisłokiem” i „Lewarowego” przetrzymywana jest w zbiorniku reakcji nr l o pojemności ok. 150 m3, który zapewnienia odpowiedni czasu kontaktu /ok. 50 min./ powietrza z wodą, pozwalający na wstępne utlenienie związków żelaza i manganu.
W celu korekty pH i zintensyfikowania flokulacji wytrąconych związków żelaza i manganu do zbiornika reakcji dozowany jest węglan sodu oraz koagulant.
Tak wstępnie przygotowana woda z ujęcia „Nad Wisłokiem” i „Lewarowe” poddawana jest właściwemu oczyszczaniu w procesie dwustopniowej filtracji na 4 istniejących filtrach otwartych. Woda ze zbiornika reakcji odpływa na 2 filtry otwarte stanowiące 1° filtracji. Stąd pompami pośrednimi 11° woda przetłaczana jest do zbiornika reakcji nr 2, skąd po zmieszaniu z napowietrzoną wodą z ujęcia „Dąbrówki” przepływa na 2 filtry otwarte 11°.
Uzdatniona woda odprowadzana jest do podfiltrowego zbiornika wody czystej o pojemności 200 m3. Stąd czerpana jest za pomocą pomp III° i tłoczona do sieci wodociągowej.

Jakość wody surowej i uzdatnionej bada laboratorium własne. Oceny jakości wody uzdatnionej dokonuje na podstawie badań Stacja Sanitamo-Epidemiologiczną.

Przeprowadzenie gruntownej modernizacji obiektu SUW dzięki wykorzystaniu dofinansowania środków pomocowych, pozwoliło na doprowadzenie jakości wody uzdatnionej do takiego stanu, że aktualnie dotrzymywane są standardy unijne we wszystkich parametrach.

Na zdjęciach niżej SUW po modernizacji

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content