Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia całodobowego monitoringu wizyjnego
w Łańcuckim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu, jest Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. R. Traugutta 20, zwanym dalej „Administratorem”.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@lzk-lancut.pl lub telefonując pod numer 17 225 7292, lub skontaktować się za Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@lzk-lancut.pl lub telefonując pod numer 17 225 7292.
3. Dane osobowe w systemie monitoringu będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń miejsc: zbiórki odpadów, oczyszczania ścieków, otoczenia wjazdu na cmentarz komunalny i kaplicy cmentarnej:
a/ Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Traugutta 20 – zewnętrznie:
– brama wjazdowa, wejście (bramka) od strony cmentarza, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, parkingi, wejścia do budynków biurowych, place składowe surowców wtórnych, wejścia do pomieszczeń i wiaty składowej PSZOK.
b/ Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej 375a – zewnętrznie:
– brama wjazdowa, drogi i ciągi komunikacyjne oraz wszystkie obiekty.
c) Cmentarz Komunalny przy ul. Mościckiego – zewnętrznie:
– brama wjazdowa na cmentarz, otoczenie kaplicy cmentarnej.
Monitoring zapewnia:
• obserwowanie działania urządzeń.
• ochronę osób i mienia obserwowanych obiektów,
• ochronę przeciwpożarową.
• bezpieczeństwo pracy pracowników oraz umożliwia wykrywanie zachowań szkodzących pracodawcy, pracownikom lub narażających pracodawcę na straty.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora mający uzasadnienie w przepisach:
• Artykułu 22 Kodeksu pracy,
• Artykułu 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a została wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592),
oraz jest zgodny z:
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content