Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Ogłoszenie

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20

ogłasza, że od 1 stycznia 2014 roku do 31.12.2014 r. na terenie Miasta Łańcuta obowiązuje

Taryfa

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20

ogłasza, że od 1 stycznia 2014 roku do 31.12.2014 r. na terenie Miasta Łańcuta obowiązuje

Taryfa

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:

– poboru i rozprowadzania wody

– odprowadzania i oczyszczania ścieków

2. Taryfowe grupy odbiorców

Zaopatrzenie w wodę:

– grupa I – gospodarstwa domowe

– grupa II – pozostali odbiorcy

Odprowadzanie ścieków:

– grupa I – gospodarstwa domowe

– grupa II – pozostali odbiorcy

3. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

3.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

3.1.1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto (zł)

VAT (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Gospodarstwa domowe

3,30
0,26
3,56
2.

Pozostali odbiorcy

3,80
0,30
4,10

3.1.2. Miesięczna opłata abonamentowa

Rodzaj opłaty abonamentowej

Opłata abonamentowa netto (zł/m-c)

VAT (zł)

Opłata abonamentowa brutto (zł/m-c)

Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

2,40
0,19
2,59

3.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków, cena za 1 m3 ścieków w wysokości:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto (zł)

VAT (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Gospodarstwa domowe

3,50
0,28
3,78
2.

Pozostali odbiorcy

4,14
0,33
4,47
 
 

3.3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w 2014 roku

L.p.
 
Grupy przedziałów
jakości ścieków

Dopuszczalne    wartości   wskaźników    zanieczyszczeń   
w   odprowadzanych   ściekach*

Stawka netto 
za 1m3

odprowadzanych ścieków**
1
2
3
4
1.
GRUPA
I

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik
Jednostka
Dopuszczalne wartości
BZT5
mg O2/dm3
do 365
0,00
ChZT
mg O2/dm3
do 700
Zawiesina ogólna
mg/dm3
do 320

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3
 
do 100
Azot ogólny
mg N/dm3
do 50
Fosfor ogólny
mg P/dm3
do 10
Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3
do 15
2.
GRUPA
II

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik
Jednostka
Dopuszczalne wartości
BZT5
mgO2/dm3

powyżej 365 do 548

1,12
ChZT
mgO2/dm3

powyżej 700 do 1050

Zawiesina ogólna
mg/dm3

powyżej 320 do 480

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3
 

powyżej 100 do 150

 
Azot ogólny
mg N/dm3
powyżej 50 do 75
Fosfor ogólny
mg P/dm3
powyżej 10 do 15
Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3
powyżej 15 do 23
3.
GRUPA
III

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik
Jednostka
Dopuszczalne wartości
BZT5
mgO2/dm3

powyżej 548 do 822

1,68
ChZT
mgO2/dm3

powyżej 1050 do 1575

Zawiesina ogólna
mg/dm3

powyżej 480 do 720

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3
 

powyżej 150 do 225

Azot ogólny
mg N/dm3

powyżej 75 do 113

Fosfor ogólny
mg P/dm3
powyżej 15 do 23
Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3
powyżej 23 do 35
4.
GRUPA
IV

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik
Jednostka
Dopuszczalne wartości
BZT5
mgO2/dm3

powyżej 822 do 1233

2,76
ChZT
mgO2/dm3

powyżej 1575 do 2363

Zawiesina ogólna
mg/dm3

powyżej 720 do 1080

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 225 do 338

Azot ogólny
mg N/dm3

powyżej 113 do 170

Fosfor ogólny
mg P/dm3
powyżej 23 do 35
Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3
powyżej 35 do 53
5.
GRUPA
V

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik
Jednostka
Dopuszczalne wartości
BZT5
mgO2/dm3

powyżej 1233 do 1850

4,92
ChZT
mgO2/dm3

powyżej 2363 do 3545

Zawiesina ogólna
mg/dm3

powyżej 1080 do 1620

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 338 do 507

Azot ogólny
mg N/dm3

powyżej 170 do 255

Fosfor ogólny
mg P/dm3
powyżej 35 do 53
Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3
powyżej 53 do 80
6.
GRUPA
VI

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik
Jednostka
Dopuszczalne wartości
BZT5
mgO2/dm3

powyżej 1850 do 2775

7,31
ChZT
mgO2/dm3

powyżej 3545 do 5318

Zawiesina ogólna
mg/dm3

powyżej 1620 do 2430

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 507 do 761

Azot ogólny
mg N/dm3

powyżej 255 do 383

Fosfor ogólny
mg P/dm3
powyżej 53 do 80
Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3

powyżej 80 do 120

 

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.

4.1. Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

4.2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej umowie.

4.3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

5. Warunki stosowania cen i opłat

5.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie wwodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen orazodpowiadających im ilości świadczonych usług a w stosunku do wody powiększone o opłatę abonamentową.

5.2. W przypadku przemysłowego odbiorcy usług doliczana będzie opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiąca iloczyn stawki z danej grupy przekroczeń i oraz ilości świadczonych usług. Bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama sama jak w grupie wyższej.

5.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym w fakturze VAT.

 

  Zarządzenie Prezesa nr 25/2013 w sprawie ogłoszenia taryfy

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content