Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Deklaracja dostępności

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie.
Data publikacji strony: 2021-11-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-10. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Wróbel, jwrobel@lzk-lancut.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 225 72 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

 • W serwisie niektóre obrazy nie mają atrybutu alt [1.1.1]
 • Tekst etykiety jest duplikatem innej etykiety, która występuje przed nią w tym samym zestawie pól lub formularzu
  [3.3.2]
 • Wartości poszczególnych atrybutów id nie są unikalne [4.1.1]
 • Niektóre linki nie zawiera treści ani tytułu [4.1.2]
 • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma
  tytułu ani powiązanej etykiety [4.1.2]
 • Nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu title [4.1.2]

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie/pomniejszania czcionki
 • ustawienie odcieni szarości
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • ustawienie odwrócony wysoki kontrast
 • ustawienie jasnego tła
 • podświetlanie linków
 • ustawienie czytelnej czcionki

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 publicznymi środkami komunikacji – w odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do siedziby Spółki znajduje się przystanek komunikacji ogólnej – os. Armii Krajowej.

Dostępność wejścia

Siedziba Spółki to dwa obiekty biurowe – obiekt nr 2 i obiekt nr 8.
Do obiektu nr 2 przy ul. Traugutta 20 prowadzi jedno wejście znajdujące się 10 m od bramy wjazdowej po lewej stronie na parterze. Wejście jest przystosowane do komunikacji osób niepełnosprawnych – podjazd z barierką. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.
Do obiektu nr 8 przy ul. Traugutta 20 prowadzi wejście znajdujące się od strony zachodniej 30 m od bramy wjazdowej. Pomieszczenia biurowe znajdują się na drugim piętrze. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki. Przy drzwiach znajduje się dzwonek do poinformowaniu o konieczności zejścia pracownika do osoby niepełnosprawnej.

Dostępność parkingu

Dostępne miejsca parkingowe przed bramą wjazdową do siedziby spółki przy ul. Traugutta 20. W odległości ok. 20-50 metrów od drzwi wejściowych do budynków. Na placu wewnętrznym przed obiektem nr 2 znajduje się wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się w obiekcie nr 2 na parterze. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy biura obsługi klienta i kancelarii ogólnej.
Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do obiektów nr 2 i nr 8.
Wszystkie sprawy osób niepełnosprawnych będą załatwiane w biurze obsługi klienta – obiekt nr 2 – na parterze. Będzie to wymagało wcześniejszego poinformowania – uzgodnienia.

Utrudnienia

Obiekt nr 8 w którym pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji nie posiada windy. Osoby o ograniczonych funkcjach ruchowych w celu dotarcia na drugą kondygnacje będą wymagały pomocy drugiej osoby.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lzk-lancut.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego publikowanego na stronie internetowej: kontakt.


Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres biuro@lzk-lancut.pl, poprzez dostarczenie formularza do kancelarii spółki (Łańcut ul. Traugutta 20, pok. 204) lub wypełnienie go na miejscu.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content