Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

INFORMACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W ŁAŃCUCIE
 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.
 
W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. R. Traugutta 20, zwanym dalej „Administratorem”.
2.  W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@lzk-lancut.pl lub telefonując pod numer 17 225 7292,  lub może Pan/ Pani skontaktować się za Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@lzk-lancut.pl lub telefonując pod numer 17 225 7292.
 
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
 
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
 
1.  W celu realizacji przedmiotu działalności Spółki – należytego wypełnienia zadań wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017r., 2180 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO),
2.  W celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3.  W celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  • dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
  • właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (m.in: Urząd Miasta Łańcuta, Starostwo Powiatowe)

 
Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 
PONADTO
 

  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych;  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji.
    Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content