Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

OGŁOSZENIE

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 na podstawie uchwały Nr XXVIII/200/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 marca 2017 r. ogłasza, że od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 r. na terenie Miasta Łańcuta obowiązują Taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 
1. Rodzaje prowadzonej działalności
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:
– poboru i rozprowadzania wody
– odprowadzania i oczyszczania ścieków
2. Taryfowe grupy odbiorców
Zaopatrzenie w wodę:
– grupa I – gospodarstwa domowe
– grupa II – pozostali odbiorcy
Odprowadzanie ścieków:
– grupa I – gospodarstwa domowe
– grupa II – pozostali odbiorcy
3. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat:
Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody
 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto (zł) VAT (zł) Cena brutto (zł)
1. Gospodarstwa domowe 3,30 0,26 3,56
2. Pozostali odbiorcy 3,80 0,30 4,10

 
Miesięczna opłata abonamentowa

Rodzaj opłaty abonamentowej Opłata abonamentowa netto (zł/m-c) VAT (zł) Opłata abonamentowa brutto (zł/m-c)
Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 3,00 0,24 3,24

 
Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto (zł) VAT (zł) Cena brutto (zł)
1. Gospodarstwa domowe 4,75 0,38 5,13
2. Pozostali odbiorcy 5,73 0,46 6,19

 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie od l kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

L.p.
 
Grupy przedziałów
jakości ścieków
Dopuszczalne wartości wskaźników    zanieczyszczeń  
w odprowadzanych ściekach*
Stawka netto
za 1m3

odprowadzanych ścieków**
1 2 3 4
1. GRUPA
I
Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.
Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne wartości
BZT5 mg O2/dm3 do 600 0,00
ChZT mg O2/dm3 do 1000
Zawiesina ogólna mg/dm3 do 380
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3  
do 100
Azot ogólny mg N/dm3 do 60
Fosfor ogólny mg P/dm3 do 10
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
mg/dm3 do 15
2. GRUPA
II
Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.
Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne wartości
BZT5 mgO2/dm3 powyżej 600 do 1200 1,50
ChZT mgO2/dm3 powyżej 1000 do 2000
Zawiesina ogólna mg/dm3 powyżej 380 do 760
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3  
powyżej 100 do 200
Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 60 do 120
Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 10 do 20
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
mg/dm3 powyżej 15 do 30
3. GRUPA
III
Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.
Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne wartości
BZT5 mgO2/dm3 powyżej 1200 do 1800 3,00
ChZT mgO2/dm3 powyżej 2000 do 3000
Zawiesina ogólna mg/dm3 powyżej 760 do 1140
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3  
powyżej 200 do 300
Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 120 do 180
Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 20 do 30
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
mg/dm3 powyżej 30 do 45
4. GRUPA
IV
Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.
Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne wartości
BZT5 mgO2/dm3 powyżej 1800 do 2400 4,50
ChZT mgO2/dm3 powyżej 3000 do 4000
Zawiesina ogólna mg/dm3 powyżej 1140 do 1520
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 powyżej 300 do 400
Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 180 do 240
Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 30 do 40
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
mg/dm3 powyżej 45 do 60
5. GRUPA
V
Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.
Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne wartości
BZT5 mgO2/dm3 powyżej 2400 do 3000 6,00
ChZT mgO2/dm3 powyżej 4000 do 5000
Zawiesina ogólna mg/dm3 powyżej 1520 do 1900
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 powyżej 400 do 500
Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 240 do 300
Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 40 do 50
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
mg/dm3 powyżej 60 do 75
6. GRUPA
VI
Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.
Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne wartości
BZT5 mgO2/dm3 powyżej 3000 do 3600 12,00
ChZT mgO2/dm3 powyżej 5000 do 6000
Zawiesina ogólna mg/dm3 powyżej 1900 do 2280
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 powyżej 500 do 600
Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 300 do 360
Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 50 do 60
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
mg/dm3 powyżej 75 do 90

 
*   bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej.
**  do stawek netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 
4.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.
4.1.  Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.
4.2.  Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na pod­stawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej umowie.
4.3.  W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niespraw­ności, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.
5. Warunki stosowania cen i opłat.
5.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług a w stosunku do wody powiększone o opłatę abonamentową.
5.2. W przypadku przemysłowego odbiorcy usług doliczana będzie opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiąca iloczyn stawki z danej grupy przekroczeń i oraz ilości świadczonych usług. Bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej.
5.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym w fakturze VAT.
 


  Dokument w pliku pdf

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content