Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa,  w  ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.  1235  z  późn.  zm.)  i  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2013  r.,  poz.  267 z  późn.  zm.) w  związku z  prowadzonym postępowaniem  w  sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ..Budowa drugiej nitki  magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania  wody  w  miejscowości  Wola  Mała  gmina Czarna    do    zbiorników    retencyjnych    w     miejscowości    Łańcut,    gmina    Łańcut    wraz z  połączeniami  z  istniejącą siecią i  obiektami towarzyszącymi”

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA  STRONY  POSTĘPOWANIA

W dniu 19 października 2015 r. wpłynęła informacja  Łańcuckiego  Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie o korekcie przebiegu trasy planowanej magistrali wodociągowej. W związku z tym w dniu 22  października  2015  r.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3  października 2008   r.   o   udostępnianiu  informacji  o   środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu  raportu  o  oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną  przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej    Dyrekcji    Ochrony     Środowiska     w     Rzeszowie,     w     pokoju     nr     44  (al.  Józefa Piłsudskiego  38,  35-001  Rzeszów),  w godzinach pracy Urzędu.

 

  Obwieszczenie pdf

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content