Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

OGŁOSZENIE

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 ogłasza,
że od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 r. na terenie Miasta Łańcuta
obowiązuje
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20

ogłasza, że od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. na terenie Miasta Łańcuta obowiązuje

Taryfa

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie poboru i rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2. Taryfowe grupy odbiorców

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

– grupa I – gospodarstwa domowe,

– grupa II – pozostali odbiorcy.

3. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat:

 

 

 

 

 

Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto (zł)

VAT (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Gospodarstwa domowe

3,30

0,26

3,56

2.

Pozostali odbiorcy

3,80

0,30

4,10

 

 

Miesięczna opłata abonamentowa

Rodzaj opłaty abonamentowej

Opłata abonamentowa

netto (zł/m-c)

VAT

(zł)

Opłata abonamentowa

brutto (zł/m-c)

Odbiorcy grup taryfowych

gospodarstwa domowe i pozostali

odbiorcy

2,40

0,19

2,59

 

 

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto (zł)

VAT (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Gospodarstwa domowe

4,15

0,33

4,48

2.

Pozostali odbiorcy

4,95

0,40

5,35

 

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

L.p.

 

Grupy przedziałów

jakości ścieków

Dopuszczalne    wartości   wskaźników    zanieczyszczeń  
w   odprowadzanych   ściekach*

Stawka  netto
za 1m3

odprowadzanych ścieków**

1

2

3

4

1.

GRUPA

I

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalne wartości

BZT5

mg O2/dm3

do 600

0,00

ChZT

mg O2/dm3

do 1000

Zawiesina ogólna

mg/dm3

do 380

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

do 100

Azot ogólny

mg N/dm3

do 60

Fosfor ogólny

mg P/dm3

do 10

Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3

do 15

2.

GRUPA

II

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalne wartości

BZT5

mgO2/dm3

powyżej 600 do 1200

0,70

ChZT

mgO2/dm3

powyżej 1000 do 2000

Zawiesina ogólna

mg/dm3

powyżej 380 do 760

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 100 do 200

Azot ogólny

mg N/dm3

powyżej 60 do 120

Fosfor ogólny

mg P/dm3

powyżej 10 do 20

Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3

powyżej 15 do 30

3.

GRUPA

III

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalne wartości

BZT5

mgO2/dm3

powyżej 1200 do 1800

1,40

ChZT

mgO2/dm3

powyżej 2000 do 3000

Zawiesina ogólna

mg/dm3

powyżej 760 do 1140

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 200 do 300

Azot ogólny

mg N/dm3

powyżej 120 do 180

Fosfor ogólny

mg P/dm3

powyżej 20 do 30

Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3

powyżej 30 do 45

4.

GRUPA

IV

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalne wartości

BZT5

mgO2/dm3

powyżej 1800 do 2400

2,10

ChZT

mgO2/dm3

powyżej 3000 do 4000

Zawiesina ogólna

mg/dm3

powyżej 1140 do 1520

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 300 do 400

Azot ogólny

mg N/dm3

powyżej 180 do 240

Fosfor ogólny

mg P/dm3

powyżej 30 do 40

Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3

powyżej 45 do 60

5.

GRUPA

V

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalne wartości

BZT5

mgO2/dm3

powyżej 2400 do 3000

2,80

ChZT

mgO2/dm3

powyżej 4000 do 5000

Zawiesina ogólna

mg/dm3

powyżej 1520 do 1900

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 400 do 500

Azot ogólny

mg N/dm3

powyżej 240 do 300

Fosfor ogólny

mg P/dm3

powyżej 40 do 50

Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3

powyżej 60 do 75

6.

GRUPA

VI

Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi.

Wskaźnik

Jednostka

Dopuszczalne wartości

BZT5

mgO2/dm3

powyżej 3000 do 3600

4,20

ChZT

mgO2/dm3

powyżej 5000 do 6000

Zawiesina ogólna

mg/dm3

powyżej 1900 do 2280

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

powyżej 500 do 600

Azot ogólny

mg N/dm3

powyżej 300 do 360

Fosfor ogólny

mg P/dm3

powyżej 50 do 60

Fenole lotne

(indeks fenolowy)

mg/dm3

powyżej 75 do 90

 

* bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej.

** do stawek netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.

4.1. Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

4.2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej umowie.

4.3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

5. Warunki stosowania cen i opłat

5.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług a w stosunku do wody powiększone o opłatę abonamentową.

5.2. W przypadku przemysłowego odbiorcy usług doliczana będzie opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiąca iloczyn stawki z danej grupy przekroczeń i oraz ilości świadczonych usług. Bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej.

5.3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym na fakturze VAT.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content