Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

                                                                     

Koncepcja rozbudowy oczyszczalni

Istniejąca od 01 czerwca 1996r. oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego z technologią osadu czynnego oraz zintegrowanym procesem usuwania związków azotu i fosforu. W celu dostosowania oczyszczania ścieków do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz unowocześnienia procesu i dostosowania gospodarki osadowej do współpracy z instalacjami utylizacji osadów ściekowych należało istniejące obiekty zmodernizować i wybudować nowe. 
Dotyczy to linii ściekowej i osadowej wraz z odzyskiwaniem biogazu na potrzeby technologiczne, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Zakres inwestycji

Zakres rozbudowy i modernizacji ciągu gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie obejmuje realizację nowych obiektów oraz modernizację obiektów istniejących celem wyeliminowania niedoborów technicznych oraz dostosowania gospodarki osadowej do współpracy z instalacjami utylizacji osadów ściekowych.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i biogazowej obejmuje:
• Usprawnienie węzła mechanicznego oczyszczania ścieków, w tym budowę osadnika wstępnego i pompowni cyrkulacji osadu wstępnego; 
• budowę trzeciego ciągu ściekowego składającego się z reaktora biologicznego i dwóch osadników wtórnych; 
• budowę instalacji termicznej dezintegracji i higienizacji osadów; 
• budowę komory fermentacyjnej; 
• budowę stacji wstępnego i końcowego odwadniania osadów; 
• budowę instalacji oczyszczania i magazynowania biogazu oraz węzła spalania biogazu w kogeneratorze; 
• budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych; 
• rozbudowę istniejącego budynku administracyjno-laboratoryjnego. 

Roboty obejmują również roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonaniem placów, chodników i dróg wewnętrznych.
Zakres obejmuje również rozruch technologiczny oczyszczalni oraz niezbędne ekspertyzy techniczne, dokumentację powykonawczą oraz wszelką obsługę techniczną.

Harmonogram prac

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni będzie realizowana według szczegółowego harmonogramu. Harmonogram ten jest oparty na założeniu, że w czasie modernizacji i rozbudowy musi być zachowana ciągłość oczyszczania ścieków.
Uwzględniając powyższe wymogi ustalono następującą kolejność realizacji budowy:

I Faza realizacji:

• Roboty przygotowawcze.
• Przejęcie i prowizoryczne ogrodzenie nowego terenu. Docelowe ogrodzenie będzie możliwe po uzyskaniu ziemi z wykopów pod nowe obiekty.
• Budowa nowych obiektów z pełnym wyposażeniem. 
W czasie budowy czynna jest w pełnym zakresie istniejąca oczyszczalnia. Zrealizowanie nowych obiektów w pełnym zakresie branżowym pozwala na ich włączenie do eksploatacji.

II Faza

• Modernizacja istniejących obiektów.

III Faza

• Wykonanie pełnych obiektów sieciowych warunkujących uruchomienie oczyszczalni, jako całości.
• Wykonanie elementów zagospodarowania terenu.
• Przekazanie oczyszczalni do kompleksowego rozruchu technologicznego.

Czas realizacji inwestycji: 

Rozpoczęcie: 01 kwietnia 2013r.
Zakończenie: 30 września 2014r.

Inwestor:

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie.

Wykonawca:

INSTAL Kraków S.A.

Projekt:

BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o.

Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łańcucie

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content